Tootmise juhtimise käsiraamat

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Äripäeva „Tootmise juhtimise käsiraamatu” 18. täienduse kokkuvõte

Käsiraamatu maikuist täiendust saab veebis juba lugeda. Täienduse peatükis 9.7. tutvustab Alar Sistok keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015. Keskkonnajuhtimissüsteem on tulemuslik, kui see on välja töötatud konkreetse organisatsiooni jaoks, arvestades organisatsiooni tooteid, teenuseid ja tegevust ning paiknemist toodete ja teenuste elutsükli ahelas.

Peatükis 12.3.13. kirjeldab Liviko tehnilise hoolduse meister Sven Johanson ettevõtte kogemust tootmisliini ümberseadistamisel. Vaadeldakse olukorda enne ja pärast arendusprojekti käivitamist. 

Jari Kukkonen on täiendanud peatükki 10.2. korra loomise ja säilitamise 5S-meetodist. 5S-meetod on otseselt seotud JIT-meetodiga (ingl just in time), millega tuleb tagada, et õige asi on õiges kohas õigel ajal ja õiges koguses. 5S-meetodiga saab edukalt võidelda ressursside ülemäärase kasutamise ehk kadude vastu.

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Uues peatükis 9.7. kirjutab Alar Sistok keskkonnajuhtimissüsteemist ISO 14001:2015.

Keskkonnajuhtimissüsteem on inimeste, toimingute ja ressursside kogum, mis määrab selle, kuidas organisatsiooni tegevus, tooted ja teenused mõjutavad keskkonda, st tekitavad keskkonnas tegelikke või võimalikke muudatusi. 

Tuleb silmas pidada, et keskkonnaaspekt ei ole tegevuse, toodete või teenuste puhul peamine, vaid põhitegevuse, -toote või -teenusega kaasnevad asjaolud, mis võivad keskkonda mõjutada. Keskkonnajuhtimissüsteemi üldine põhimõte on juhtida keskkonnaaspekte nii, et nendega seotud negatiivne keskkonnamõju oleks minimaalne ja positiivne mõju maksimaalne. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 12.3.13. tutvustatakse Eesti tööstuse juhtumikirjelduste all seekord Liviko kogemust tootmisliini ümberseadistamisel (kiire üleminek ehk SMED, vt ka ptk 10.4.).

Tootmisliini ümberseadistamise edukas projekt Livikos näitas, et suhteliselt väheste investeeringutega on võimalik saavutada suur efektiivsuse kasv.

 

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu värskes täienduses, peatükis 9.2., tutvustatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015. Kvaliteedijuhtimissüsteem (KJS) on viis, kuidas organisatsioon juhib ja suunab tegevusi, mis on seotud (kas otseselt või kaudselt) tulemuste saavutamisega. Kvaliteedijuhtimissüsteemi standardeid ei tohi segi ajada tootestandarditega. Kui tootestandardid määravad kindlaks nõuded, millele tooted ja teenused peavad vastama, siis kvaliteedijuhtimissüsteemi standardid (eriti ISO 9001) fikseerivad nõuded heale juhtimistavale, et saavutada kvaliteet kindlale tootele või teenusele viitamata.

Võrreldes standardiga ISO 9001:2008 on uues standardis: esile toodud juhtkonna osalemise tähtsus juhtimissüsteemis; riskipõhise mõtlemisviisi rakendamine; lihtsustatud keel, ühtlustatud ülesehitus ja mõisted; KJS-i poliitika ja eesmärkide sidumine organisatsiooni strateegiaga.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.