Töötervishoid ja -ohutus

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu juulikuises täienduses on kaasajastatud kutsehaigestumise teema peatükki 9.2. 

Kutsehaigestumise juhtumi uurimise puhul on tööandjal kohustus uurida kõiki oma ettevõtte juhtumeid, tööinspektor uurib kutsehaigestumisi vajaduse korral.

Tööinspektsioon lähtub uurimise algatamisel põhimõttest, et juhtumi uurimine ja selle alusel tehtavad ettepanekud peavad kaasa aitama töökeskkonna paranemisele ettevõttes. Kutsehaiguse uurimine on mõistlik läbi viia ohuteguripõhisena. Olulised on ainult need tegurid, mis on kantud kutsehaigestumise teatisele. 

Enamlevinud vead, mida kutsehaigust uurides võiks tööandjale hiljem ette heita, saab kokku võtta järgmiselt – riskide alahindamine, meetmete eiramine, töötajate juhendamata jätmine. Viimasel ajal on lisandunud ka pikad tööpäevad ja puhkepauside vähesus. Eraldi probleemina võib välja tuua ka tervisekontrolli nõuete eiramist või selle olulisuse alahindamist.

 

Käsiraamatu uuendus

Juuni 2017 täienduse kokkuvõte

1. Muudatused õigusaktides

Eelmise täienduse ilmumisest märtsis on toimunud mõned muudatused Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Muudatused puudutavad töökeskkonna andmekogu paragrahvi (§ 241) ning 6. peatükki, mis käsitleb riiklikku ja haldusjärelevalvet. Kehtetuks on muudetud § 261, mis käsitleb sunniraha määra.

Huvilistel on võimalik tutvuda Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse väljatöötamiskavatsuse dokumentatsiooniga: http://eelnoud.valitsus.ee/main#7nHStwqe.

Siin pööratakse palju tähelepanu tööandjate halduskoormuse vähendamisele ning püütakse täpsustada töötajate tervisekontrolli korraldust.

2. Uued kommentaarid

Eri valdkondade töötervishoiu ja tööohutuse peatüki all käsitleme sõidukijuhtide tervislikule seisundile olulisi aspekte, mis ilmub öötööga seotud terviseohtude kommentaari lisana (ptk 16.8.).

Uue täiendusena lisame bioloogiliste ohutegurite selgituste alla viiruste alapeatüki, mis saab järje hilisemates täiendustes (ptk 13.7.9.1.).

Vaimse tervise koolitaja Anneli Valdmann kirjutab vähenenud töövõimega inimeste töötamise peatükis stressis, depressioonis või läbipõlenud töötaja teemal (ptk. 16.5.4.).

Uute täiendustena on oodata järge erinevate puudeliikidega inimeste töötamisele. Selles osas aitavad meid endiselt Eesti Puuetega Inimeste Koja allorganisatsioonid. Ka viirustele pühendatud peatükk saab lisa.

Järge ootavad kutsehaigestumiste uurimise ning lähetuste juriidiliste aspektide peatükkide kaasajastamine, sest püüame hoida silma peal kõikidel juba kirjutatud kommentaaridel.

 

Head lugemist!

Argo Soon

Käsiraamatu peatoimetaja

Eesti teadusagentuur Horisont 2020 konsultant

Õigusuudis

Teemad:

  • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
  • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
  • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Eesti teedel hukkub liiklusstatistika andmetel aastas 1 miljoni elaniku kohta ligi 25 inimest rohkem kui Euroopa riikides keskmiselt, palju enam liiklusõnnetusi lõppeb vigastustega, veelgi enam juhtub tähelepanematusest plekimõlkimisi. Uuringute tulemusena on leitud, et enamik unisusega seotud liiklusõnnetustest (58%) juhtuvad 0,5–1 tundi pärast autorooli istumist.

Uues peatükis 16.8. kirjutab Erve Sõõru uneapnoe diagnoosist seoses mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamisega. Nüüdsest tuleb uneapnoe kahtluse korral suunata juhiloa taotleja enne juhiloa väljastamist või uuendamist uneaegse hingamishäire uuringutele.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

  • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
  • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
  • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Vaimse tervise koolitaja Anneli Valdmann kirjutab peatükis 16.5.4. stressis, depressioonis või läbipõlenud töötaja teemal.

Kroonilise stressi, depressiooni ja läbipõlemise puhul korduvad langusperioodid ikka ja jälle. Sageli sõltumata välistest asjaoludest. Siis on tööandja suurim mure, kuidas oma hea töötaja korduvate ja kuid kestvate töölt eemalolemiste või vähese suutlikkuse perioodidega toime tulla. 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

  • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
  • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
  • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Töötervishoid ja -ohutus. Näidised ja kommentaarid
Märts 2017 täienduse kokkuvõte


1. Muudatused õigusaktides
Eelmise täienduse ilmumisest detsembris on toimunud mõned muudatused Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses. Muudatused puudutavad rasedate ja rinnaga toitvate naiste töötasu hüvitamise regulatsioone (TTOS § 10 lõiked 7 ja 8).
2. Uued kommentaarid
Kontoritööde töötervishoiu ja tööohutuse osas jätkame tööruumide ja töökohtade valgustuse teemaga. Lisaks täiendasime arvutiga töötamise peatükki uue kommentaariga, mis käsitleb sülearvutiga töötamist. Eri valdkondade töötervishoiu ja tööohutuse peatüki all käsitleme täiesti uue aspektina öötööga seotud terviseohte. Olemasolevatest peatükkidest kaasajastasime seekord reisimeditsiini peatükki.


Uute täiendustena soovime teile pakkude järge erinevate puudeliikidega inimeste töötamisele. Selles osas aitavad meid endiselt Eesti Puuetega Inimeste Koja allorganisatsioonid. Lisaks on järge ootamas autojuhtide uneapnoed käsitlev kommentaar. Endiselt aga püüame hoida silma peal kõikidel juba kirjutatud kommentaaridel, et pakkuda ajakohast infot töökeskkonna erinevatest aspektide kohta.


Head lugemist!

Argo Soon

Käsiraamatu peatoimetaja

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 16.7. kirjutab unemeditsiini ekspert Erve Sõõru öötööga seotud terviseohtudest.

Öötööajaga ning vahetustega tööajaga töötajatel on une ja ärkveloleku rütmi reguleeriv neurohormonaalne rütm nihkes. Sageli väheneb neil inimestel sügava une osakaal, mistõttu tekib ja kumuleerub väsimus. 

Unehäired ja vähesest magamisest tulenev väsimus ei ole mitte ainult liiklus- ja tööõnnetuste sage põhjus, vaid rikub tervikuna organismi tasakaalu ja soodustab paljude nüüdisajal levinud tervisehäirete, nagu ülekaal, suhkruhaigus, südame isheemiatõbi, kõrgvererõhktõbi kujunemist. Kui vahetustega töö on kestnud aastaid ja inimene tunneb, et ta ei puhka enam nii hästi välja kui varem, on see märguanne, et organism ei suuda enam ebaregulaarse puhkamise ajaga toime tulla.

 

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.