Töösuhete käsiraamat

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Käsiraamatu uuendus

Töösuhete käsiraamatu talvises täienduses jätkame töö- ja teenistussuhete erisustega. Käsitleme töösuhete erisusi etendusasutustes (ptk 3.10.5.3) ja turvateenuste osutamisel (ptk 3.10.5.4) ning meretöös (ptk 3.10.5.5).

Töölepingu seaduse järgi peab tööandja maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, kui töötaja ei saa tööd teha tema isikust tuleneval põhjusel, mida töötaja ei ole põhjustanud tahtlikult ega raske hooletuse tõttu, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata tema isikust tuleneval muul põhjusel. Töötajal on õigus saada tasustatavat vaba aega mõistlikus ulatuses näiteks arsti juures käimiseks või asjaajamiseks ametiasutustes, kui neid toimetusi ei saa teha väljaspool tööaega, aga ka näiteks kodus juhtunud avariide korral või lähedase isiku matuseks.

Lisasime peatükki 5 „Töö-ja puhkeaja korraldamine“ puudumiste meelespea, kuhu on muu hulgas märgitud ajutise töövõimetuse, töötamise takistuse tõttu puudumise ning tööintervjuudel ja sünnituseelsel läbivaatusel käimise alused, kestus ja selle aja eest tasu maksmise kord.

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 2017. aastal 430 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus. Uuendasime vastavalt peatükke 7.8.4 „Sotsiaalmaks“ ja 7.8.5 „Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksukohustus“.

 

Head lugemist ja rahulikke töösuhteid!

Pirkko-Liis Harkmaa

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

käsiraamatu peatoimetaja

Käsiraamatu uuendus

Eesti laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeval või renditöö korras muul laeval töötamisele kohaldub peamiselt meretöö seadus ja töölepingu seadust ning teisi töösuhet reguleerivaid õigusakte kohaldatakse meretöö seaduse erisustega.

Peatükist 3.10.5.5 saate lugeda järgmistest teemadest:

 • meretöölepingu sõlmimise erisused;
 • laevapere liikme õigused, kohustused ja vastutus;
 • laevapere liikme piirangud isikute või asjade laevale toomisel;
 • reederi ja kapteni õigused ning kohustused;
 • laevapere liikmete töökeskkonnaohutus ja töötervishoid;
 • laevapere liikmete töö- ja puhkeaeg;
 • laevapere liikmete puhkus;
 • laevapere liikme kojusõit;
 • laevapere liikme kaebus;
 • meretöölepingu lõppemine.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Lisasime töösuhete käsiraamat 5. peatükki „Töö- ja puhkeaeg“ puudumiste meelespea (lisa 1). 

Käsitleme puudumisi, mis on tingitud:

 • ajutisest töövõimetusest;
 • töötamise takistusest;
 • tööintervjuudel käimisest;
 • sünnituseelsest läbivaatusest;
 • töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja töötajate usaldusisiku ametikohustustest.

Saate lugeda, mis alustel, kui kaua ja mis tasu eest võib töötaja neil põhjustel puududa.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Kuna mõne sektori töö- ja teenistussuhteid reguleerivad peale töölepingu seaduse mitu eriseadust ja -määrust, peab nendes sektorites peale töölepingu seaduse ja avaliku teenistuse seaduse olema kursis ka nende eriseaduste nõuetega.

Turvaseadusega sätestatakse turvateenuseid osutava ettevõtja tegevuse tingimused ja kord, turvatöötaja õigused ja kohustused ning turvatöötajale ettenähtud tagatised.

Lugege sellest, millised on turvatöötajatele esitatud nõudmised ja mis on tema kohustused ning millised on talle ettenähtud tagatised, peatükist 3.10.5.4.