Töösuhted

Käsiraamatu uuendus

Äsja ilmus e-käsiraamatus peatükk 9.1.2.1 Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja algatusel, kus vastavalt Riigikohtu uutele lahenditele on täiendatud just hoiatuse ja selle vormistamise aspekte.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Mais 2017. a jõustus TLS-i muudatus, millega eristatakse alaealiste tööaja nõudeid õppeveerandi kestel ja koolivaheaegadel. Seoses selle muudatusega on uuenenud peatükk 5.1.1.1. Lühendatud tööaeg.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

2017. a jaanuaris uuenes välismaalaste seadus, mis nüüdseks reguleerib ka ettevõtjasisest töötajate üleviimist teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingusse. Tutvustamaks muudatusi, oleme täiendanud peatükki 3.11.2.2, millest tööandja saab esmased juhised töötaja üleviimisel või sellise töötaja vastuvõtmiseks. 

Peatükis 4.4.1.6 käsitleme töötajaga varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimise võimalikkust. Töölepingu seaduse järgi peab tööandja maksma töötajale mõistlikku hüvitist kui töötaja võtab endale kokkuleppeliselt süüst sõltumatu varalise vastutuse töötajale usaldatud vara säilimise eest. Praktikas on probleemseks osutunud just töötajatele makstava mõistliku hüvitise suurus. Kuigi tööandjale võib tunduda, et hüvitis on mõistlik, siis kohtupraktikas osutuvad mitmed varalise vastutuse kokkulepped tühiseks. 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Uuendasime peatükki 9.1.5 Ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine. Muu hulgas käsitleme teemat Riigikohtu 2017. aasta lahendite valguses.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.