Töösuhete käsiraamat

Käsiraamatu uuendus

2017. a jaanuaris uuenes välismaalaste seadus, mis nüüdseks reguleerib ka ettevõtjasisest töötajate üleviimist teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingusse. Tutvustamaks muudatusi, oleme täiendanud peatükki 3.11.2.2, millest tööandja saab esmased juhised töötaja üleviimisel või sellise töötaja vastuvõtmiseks. 

Peatükis 4.4.1.6 käsitleme töötajaga varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimise võimalikkust. Töölepingu seaduse järgi peab tööandja maksma töötajale mõistlikku hüvitist kui töötaja võtab endale kokkuleppeliselt süüst sõltumatu varalise vastutuse töötajale usaldatud vara säilimise eest. Praktikas on probleemseks osutunud just töötajatele makstava mõistliku hüvitise suurus. Kuigi tööandjale võib tunduda, et hüvitis on mõistlik, siis kohtupraktikas osutuvad mitmed varalise vastutuse kokkulepped tühiseks. 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Uuendasime peatükki 9.1.5 Ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine. Muu hulgas käsitleme teemat Riigikohtu 2017. aasta lahendite valguses.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Käsiraamatu uuendus

Töösuhete käsiraamatu talvises täienduses jätkame töö- ja teenistussuhete erisustega. Käsitleme töösuhete erisusi etendusasutustes (ptk 3.10.5.3) ja turvateenuste osutamisel (ptk 3.10.5.4) ning meretöös (ptk 3.10.5.5).

Töölepingu seaduse järgi peab tööandja maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, kui töötaja ei saa tööd teha tema isikust tuleneval põhjusel, mida töötaja ei ole põhjustanud tahtlikult ega raske hooletuse tõttu, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata tema isikust tuleneval muul põhjusel. Töötajal on õigus saada tasustatavat vaba aega mõistlikus ulatuses näiteks arsti juures käimiseks või asjaajamiseks ametiasutustes, kui neid toimetusi ei saa teha väljaspool tööaega, aga ka näiteks kodus juhtunud avariide korral või lähedase isiku matuseks.

Lisasime peatükki 5 „Töö-ja puhkeaja korraldamine“ puudumiste meelespea, kuhu on muu hulgas märgitud ajutise töövõimetuse, töötamise takistuse tõttu puudumise ning tööintervjuudel ja sünnituseelsel läbivaatusel käimise alused, kestus ja selle aja eest tasu maksmise kord.

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 2017. aastal 430 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus. Uuendasime vastavalt peatükke 7.8.4 „Sotsiaalmaks“ ja 7.8.5 „Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksukohustus“.

 

Head lugemist ja rahulikke töösuhteid!

Pirkko-Liis Harkmaa

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

käsiraamatu peatoimetaja

Käsiraamatu uuendus

Eesti laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeval või renditöö korras muul laeval töötamisele kohaldub peamiselt meretöö seadus ja töölepingu seadust ning teisi töösuhet reguleerivaid õigusakte kohaldatakse meretöö seaduse erisustega.

Peatükist 3.10.5.5 saate lugeda järgmistest teemadest:

 • meretöölepingu sõlmimise erisused;
 • laevapere liikme õigused, kohustused ja vastutus;
 • laevapere liikme piirangud isikute või asjade laevale toomisel;
 • reederi ja kapteni õigused ning kohustused;
 • laevapere liikmete töökeskkonnaohutus ja töötervishoid;
 • laevapere liikmete töö- ja puhkeaeg;
 • laevapere liikmete puhkus;
 • laevapere liikme kojusõit;
 • laevapere liikme kaebus;
 • meretöölepingu lõppemine.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.