Tööõigus. Näidised ja kommentaarid

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu värsked uuendused peatükis 1.2. (Töölepingu sõlmimine) ja peatüks 3. (Töö- ja puhkeaeg) on seotud 08.05.2017 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega, millega muudeti alaealiste töötamise ja tööaja tingimusi. Muudatustega kaotati alaealistele VV määrusega kehtestatud lubatud tööde nimekiri ning alates 14-aastased noored saavad nüüd töökohtade hulgast vabamalt valida. Alates 08.05.2017 eristatakse koolikohustuslike alaealiste puhul tööaega koolivaheajal ja õppeveerandi jooksul, mil lubatud tööaeg on lühem, kui koolivaheajal. Edaspidi võivad koolikohustuse täitnud alaealised töötada täistööajaga, enne oli maksimumtööaeg 6 või 7 tundi päevas. Kokkuvõtvalt kaasajastavad töölepingu seaduse muudatused alaealiste töötingimusi, võimaldades paindlikumaid töösuhteid.

Käsiraamatu uuendus

Tööõiguse käsiraamat saab juunis uue peatoimetaja

Töölepinguseaduse muudatuste ja kommentaaridega hoiab käsiraamatu lugejaid edaspidi kursis Kristi Sild advokaadibüroost LEXTAL. Kristi Sild tegutseb advokaadina alates 1998. aastast ning on LEXTAL-is partner, samuti on ta Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige.

LEXTAL on üks Baltikumi juhtivatest advokaadibüroodest, mis teenindab kliente kõigis äritegevusega seotud õigusvaldkondades. LEXTAL on asutatud 2003. aastal Eestis ning nüüdseks on büroo tegevus laienenud ka Lätti (Riia) ja Leetu (Vilnius). LEXTAL nõustab nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke ettevõtteid, abistades kliente erinevates õiguslikes küsimustes, mis võivad äritegevusega kaasneda. Loomulikult kuuluvad LEXTAL-i meeskonda ka kompetentsed tööõiguse- ja maksuspetsialistid, kes on valmis jagama oma kogemusi ja teadmisi ka Äripäeva käsiraamatu lugejatega.

Käsiraamatu uuendamisel on LEXTAL-i eesmärk kajastada kõiki olulisi seadusemuudatusi ja kohtulahendeid, samuti tööõigust rakendava asutuste praktikat, et käsiraamat oleks kasulik abivahend nii igapäevatöös kui ka keerukamate olukordade lahendamisel.

 

 

 

 

Käsiraamatu uuendus

Juuni 2017 täienduste kokkuvõte

Käsiraamatu juunikuises täienduses on uuendatud peatüki 9.1. – Töölepinguseaduse 8. peatükk. Rakendussätted – § 134 kommentaare tööraamatu andmete kandmisest sotsiaalkaitse infosüsteemi.

Peatükis 2.1. – Töötaja kohustused – on täiendatud töötaja hooluse määra (§ 16) käsitlevaid kommentaare.

Lahendi nr 3-2-1-187-15 punktis 12 on Riigikohus selgitanud, et töötaja lojaalsuskohustuse rikkumise ja seega ka tööandja töölepingu erakorralise ülesütlemise õiguse kindlakstegemiseks tuleb muuhulgas hinnata töötaja hoolsuse määra TLS-i § 16 järgi. 

Peatükis 7. – Vaidluste lahendamine, riiklik järelevalve, tööandja vastutus – on uuendatud § 115 (Riiklik ja haldusjärelevalve) sõnastust ja kommentaare.

 

 

Õigusuudis

Teemad:

  • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
  • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
  • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu värsked uuendused peatükis 1.2. (Töölepingu sõlmimine) ja peatüks 3. (Töö- ja puhkeaeg) on seotud 08.05.2017 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega, millega muudeti alaealiste töötamise ja tööaja tingimusi. Muudatustega kaotati alaealistele VV määrusega kehtestatud lubatud tööde nimekiri ning alates 14-aastased noored saavad nüüd töökohtade hulgast vabamalt valida. Alates 08.05.2017 eristatakse koolikohustuslike alaealiste puhul tööaega koolivaheajal ja õppeveerandi jooksul, mil lubatud tööaeg on lühem, kui koolivaheajal. Edaspidi võivad koolikohustuse täitnud alaealised töötada täistööajaga, enne oli maksimumtööaeg 6 või 7 tundi päevas. Kokkuvõtvalt kaasajastavad töölepingu seaduse muudatused alaealiste töötingimusi võimaldades paindlikumaid töösuhteid.

Käsiraamatu uuendus

Peatükis 2.1. – Töötaja kohustused – on täiendatud töötaja hoolsuse määra (§ 16) käsitlevaid kommentaare.

Lahendi nr 3-2-1-187-15 punktis 12 on Riigikohus selgitanud, et töötaja lojaalsuskohustuse rikkumise ja seega ka tööandja töölepingu erakorralise ülesütlemise õiguse kindlakstegemiseks tuleb muuhulgas hinnata töötaja hoolsuse määra TLS-i § 16 järgi. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

  • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
  • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
  • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu peatükis 9.1. – Töölepinguseaduse 8. peatükk. Rakendussätted – on uuendatud § 134 kommentaare tööraamatu andmete kandmisest sotsiaalkaitse infosüsteemi.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

  • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
  • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
  • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Käsiraamatu värskes täienduses on uuendatud peatüki 12 – Maksustamine töösuhetes – alapeatükke: töötasu maksustamine (12.1.), tulumaks (12.1.1.), sotsiaalmaks (12.1.2.), töötuskindlustusmaksed (12.1.3.), kogumispensionimakse (12.1.4.).