IT juhtimise käsiraamat

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Infotehnoloogia rakendamise tulemuslikkuse mõõtmine on IT‑juhtimise oluline osa. Näitajate mõistmine ja arendamine on ettevõtte kasvu ning eesmärkide saavutamise alus. Põhjusega öeldakse, et saad seda, mida mõõdad.

IT‑valdkonnas võib esmapilgul tähtsusetuna näiv detail põhjustada olulisi muutusi ettevõtte infosüsteemi sooritusvõimes ja seega mõjutada äritulemusi. Probleemide juurpõhjuste paremaks mõistmiseks tuleb IT‑süsteemide sooritusvõimet mõõta. Samuti tuleb mõõta, kuidas IT sobitub ettevõtte põhitegevusega, milline on kasutajate rahulolu ja IT‑investeeringute tasuvus. Olulisi näitajaid ei kasutata ainult hetke sooritustulemuse teadasaamiseks.

Näitajaid seatud eesmärkidega võrreldes, ajaloolistel andmetel põhinevaid suundumusi ja andmete seoseid analüüsides saab langetada paremaid juhtimisotsuseid.

Mõõtes protsessi erinevaid näitajaid, saab teha kindlaks, kas teenus töötab optimaalselt ja klientide ootuste kohane. Protsessi diagnostika näitajad aitavad aru saada, miks tulemused ei ole ootuste kohased. Kulude mõõtmine aitab hinnata, kas tulemus on saavutatud optimaalse kuluga ja kas teenuseid osutatakse kuluefektiivselt. Rahulolunäitajate alusel saab hinnata, kuidas osalised tajuvad IT pakutavat funktsionaalsust, hõlmates nii teenust ennast kui ka viisi, kuidas see on edastatud.

IT‑spetsialistidele on esmatähtis ülevaade IT‑näitajatest, mis võimaldavad IT‑osakonnal mõista IT‑keskkonda, teha vajalikke muudatusi ja hinnata uuenduste ning täienduste vajadust. Probleemide korral saab näitajaid rakendada rikkeotsingul. Mõistmata, milline on normaalne IT‑keskkond, on raske tuvastada ebanormaalseid ilminguid.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Igal ajahetkel peab olema ülevaade, et võrgus oleksid ainult lubatud seadmed ega leiduks selliseid võrku ühendatud seadmeid, mis on ettevõtte IT‑osakonnale tundmatud. Tundmatutute seadmete lisamist saab ära hoida, kasutades täiendavaid seadmete autentimisvahendeid, nt 802.1x protokolli, MAC‑aadresside filtreerimist või RADIUS‑serverit. Võrku tuleks perioodiliselt skannida, et lisatavaid seadmeid õigel ajal tuvastada.

Võrguturbe tagamise oluline meetod on sisevõrgu jagamine eraldi võrgusegmentideks.

Tuleb vältida seda, et kõige ärikriitilisem info ja kõige haavatavamad seadmed oleks kättesaadavad kogu arvutivõrgu ulatuses. Sellised arvutid tuleks koondada piiratud juurdepääsuga võrgusegmentidesse (ingl virtual local area network – VLAN). Sisevõrk jagatakse segmentideks vajaliku turvataseme põhjal, näiteks serverid on paigutatud tööjaamadest eraldi võrgusegmenti; organisatsiooniliste üksuste järgi, näiteks tootmise arvutid on omaette võrgusegmendis või mõne muu põhimõtte alusel.

Võrgusegmendi iga perimeeter peab olema korralikult piiritletud. Pääs ühest segmendist on lubatud, kuid milliseid teenuseid või arvuteid perimeetrist läbi lubatakse, reguleeritakse perimeetril asetseva lüüsiga, mis võib olla näiteks eraldiseisev tulemüür või filtreeriv marsruuter. Ainult volitatud kasutajad saavad infovaradele otsejuurdepääsu. Kõigil ülejäänud kasutajatel ligipääsu ei ole. See muudab väga keeruliseks ka sisevõrku juurdepääsu saanud häkkeritel ühest võrgusegmendist teise liikumise ja edasised rünnakud.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Riigikohus ei peatanud valitud uue Vabariigi Presidendi ametisse astumist
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel tasub maakleriga koostööd teha
 • Riigikohus selgitas töölepingu erakorralise ülesütlemise tingimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.