Finantsjuhtimine

Käsiraamatu uuendus

 

Uuendatud on finantssuhtarvude peatükke 4.5.1, 4.5.2, 4.5.34.5.4 ja 4.5.5.

Villu Zirnask analüüsib kasumlikkuse suhtarve, likviidsussuhtarve, varade kasutamise suhtarve, võlakoormuse suhtarve ning turuväärtuse ja dividendimaksete suhtarve. Lisatud on tabelid nende arvutamise ja tõlgenduse kohta.      

 

Käsiraamatu uuendus

Uuendatud peatükis 4.5 on vaatluse all finantsanalüüsi populaarseim meetod – finantssuhtarvude analüüs. See seisneb mittevõrreldavate finantsnäitajate muutmisel võrreldavateks näitajateks ning nende tõlgendamises. Analüüsi käigus vaadeldakse ettevõtte suhtarvude muutumist ajas ja võrreldakse konkurentide või eeskujude omadega.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Uuendatud on peatükki 4.1. Finantsanalüüsi eesmärgid ja meetodid.

Finantsanalüüsi eesmärk on hinnata finantsaruannete ja ka muu info põhjal ettevõtte möödunud, praegust ja prognoositavat tulevast finantsolukorda, et teha investeerimis-, laenu- või muu majanduslik otsus.

Analüüsimisel peetakse tavaliselt silmas üht kindlat eesmärki. Finantsanalüüsi eesmärgist sõltub, millistele andmetele ja näitajatele tuleb analüütikul rohkem tähelepanu pöörata – kasumlikkusele, likviidsusele, laenude tasumise võimekusele, efektiivsusele, jätkusuutlikkusele vm.

Käsiraamatu uuendus

 

Uuendatud on peatükki 4. Finantsanalüüs ja ärianalüüs

Finantsanalüüs tegeleb peamiselt finantsaruannetest kättesaadava infoga, see võib olla suunatud nii sisesele (eelkõige juhtkonnale) kui ka välisele (investor, pank, tarnija jms) tarbijale.

Ärianalüüs tegeleb organisatsiooni igapäevaste protsesside ja seda kirjeldavate näitajatega. Ärianalüüsi võib samuti teha nii organisatsioonisisestele kui ka -välistele tarbijatele. Sagedamini on see siiski sisestele tarbijatele suunatud, sest ärianalüüsiks kasutatakse palju sellist infot, mis ei ole avalik.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus
Uuendatud peatükis 7.2.4. käsitletakse rahastamist võlakirjadega.
 

Võlakirjad on paljudes riikides populaarne ettevõtete ja avaliku sektori rahastamise vahend. Eesti ettevõtted ja avalik sektor kasutavad võlakirjasid vähe, kuid 2017. aasta seisuga on loodud mitmed eeldused võlakirjadega rahastamise kasvuks.

Võlakirjade eesmärk on tavaliselt ettevõtte kasvu rahastamine (teiste ettevõtete ostmine, investeeringud seadmetesse, käibekapitali suurendamine).

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.