Finantsjuhtimise käsiraamat

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Beyond Budgeting (võib tõlkida kui „teispool eelarvestamist“, aga Eestis ja mujalgi on valdavalt käibel ingliskeelne termin) on organisatsioonide juhtimise viis, mida selle nime all tuntakse alates 1998. aastast, kui juhtimisnõustajad Jeremy Hope ja Rober Fraser selle mõiste käibele tõid. Praktikas oli see lähenemine mõnes suurettevõttes – näiteks Svenska Handelsbankenis ning elektri- jm seadmete hulgimüüjas Ahlsell AB – juba kasutusel. Beyond Budgeting on nende ja teiste teerajajate kogemuse üldistus, mida arendab Beyond Budgeting Roundtable (www.bbrt.org).

Beyond Budgeting sündis alternatiivina ajale jalgu jääma hakanud traditsioonilisele eelarvestamisele (vt selle kriitikat ptk 5.1). Erinevalt eelarvestamisest, kus on väga konkreetsed rutiinid ja reeglid, on see aga pigem laialdane juhtimisfilosoofia, mitte rangelt piiritletud õpetus, kuidas ilma aastaeelarveid koostamata ettevõtet juhtida.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Käsiraamatu uuendus

Uuendusena on nüüd võimalik teha peatükis 4.3.1. finantsaruannete vertikaal- ja horisontaalanalüüsi interaktiivselt, sisestades tabelisse vastavad andmed. 

Horisontaalanalüüsi tulemused näitavad hästi, kas muutused eri aruannetes on kooskõlas.

Näiteks on võimalik hinnata, kas:

a) kohustused on kasvanud sama kiiresti kui kasum;

b) kulud on kasvanud sama kiiresti kui tulud;

c) varad on kasvanud sama kiiresti kui käive.

Vertikaalanalüüs näitab, milline on eri aastatel aruande­kirjete osa mingis tervikus. Bilansikirjete puhul vaadeldakse erinevate bilansikirjete osatähtsust bilansimahus. Kasumi­aruandes vaadeldakse erinevate kulu- ja kasumikirjete osatähtsust müügitulus. Rahavoogude aruande puhul tavaliselt vertikaalanalüüsi ei tehta, kuid horisontaalanalüüs on võimalik.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Uuendatud peatükis 3.2.4. Juhtimismudelite kasutamine Eestis on toodud uuringu kokkuvõte, milliseid juhtimismudeleid ettevõtted on kasutanud, kasutavad ja kavatsevad hakata kasutama tulevikus. Uuringus osales kokku 356 ettevõtet. Küsimusele pakuti välja kümme etteantud vastusevarianti-juhtimismudelit.

Uuringu kokkuvõttes märgitakse, et juhtimistööriistadest olid ettevõtted minevikus kõige enam kasutanud võrdlust parimaga, kliendisuhete juhtimist ja väärtuspõhist juhtimist. Viimase nelja aasta jooksul olid ettevõtted kõige enam kasutanud võrdlust parimaga, õppivat organisatsiooni ja väärtuspõhist juhtimist. Tulevikus kavatsetakse kasutama hakata juhtimis-coaching´ut, kliendisuhete juhtimist ja terviklikku kvaliteedijuhtimist.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Uues peatükis 10.3.11 käsitleme riskijuhtimist Eesti ettevõtetes. Riskijuhtimist käsitleb meil põgusalt hea ühingujuhtimise tava (HÜT), mis „täida või selgita“ põhimõttel on mõeldud järgimiseks eelkõige börsil noteeritud äriühingutele. Vabatahtlikult rakendab selle põhimõtteid ka osa börsil noteerimata suurettevõtteid.

Tõhusa riskijuhtimise ja sise­kontrolli tagamiseks juhatus:

 • analüüsib emitendi tegevus- ja finantseesmärkidega seotud riske (sh keskkonna- ja konkurentsialaseid ning õiguslikke riske);
 • koostab sise-eeskirjad;
 • töötab välja vormid finantsaruannete koostamiseks ja käitumisjuhised selliste aruannete koostamiseks;
 • korraldab kontrolli ja aruandluse süsteemi.

Toome näiteid riskijuhtimisest aktsiaseltsides Harju Elekter, Eesti Energia, Baltika ja Nordecon.