Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Kevadises täienduses uuendasime mitut aktsiaseltsi juhtimisega seotud peatükki.

 

Aktsiaseltsi organid on üldkoosolek, nõukogu ja juhatus. Uuendasime nende sissejuhatavat peatükki 9.1 „Aktsiaseltsi organid” ja aktsiaseltsi juhatusega seotud peatükke:

Käsiraamatu uuendus

Aktsiaseltsi juhatuse liikme kohustused võivad tuleneda seadusest, ühingu põhikirjast, üldkoosoleku otsustest ja poolte teistest kokkulepetest. Aktsiaseltsi juhatuse liikme põhikohustus on aktsiaseltsi juhtimine ja esindamine. 

Juhatuse liikme kohustustest loe lähemalt peatükkidest: 9.3.4., 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Käsiraamatu uuendus

Aktsiaseltsi juhatus on aktsiaseltsi juhtorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Aktsiaseltsi juhatuse moodustavate juhatuse liikmete nõuetest saate lugeda peatükist 9.3.1.

Iga juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, s.t isik, kes on võimeline iseseisvalt tegema kehtivaid tehinguid. Piiratud teovõimega isik ei saa juhatuse liige olla. 

Juhatuse liige ei või olla ka sama aktsiaseltsi nõukogu liige, sest juhatus ja nõukogu täidavad erinevaid rolle. Juhatuse liige ei või näiteks olla ka isik, kelle vastu on kohus kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, ega isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb aktsiaselts, või isik, kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.

Aktsiaseltsi juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu otsustab ka juhatuse liikmega juhatuse liikme lepingu sõlmise ja lõpetamise ning juhatuse liikmele tasu maksmise. Aktsiaseltsi juhatuse liikme valimiseks piisab nõukogu lihtkirjalikust otsusest. Juhatuse liikme volitused tekivad hetkest, kui juhatuse liikmeks valitud isik on otsuse kätte saanud.

Aktsiaseltsile on võimalik juhatuse liige valida ainult tähtajaliselt. Vaikimisi on tähtaeg kolm aastat, aga põhikirjaga on võimalik seda lühendada või pikendada (kuni viis aastat).

Peatükist 9.3.2 saate lugeda muu hulgas veel sellest, mis tingimustel võib juhatuse liikme määrata kohus, millega lõppevad juhatuse liikme volitused ning kuidas toimub juhatuse liikme tagasiastumine või tagasikutsumine.

Kolme- või enamaliikmelise juhatuse korral on juhatuse liikmetel kohustus valida endi hulgast juhatuse esimees, kelle ülesanne on korraldada juhatuse tegevust. 

Peatükist 9.3.3 saate täpsemalt lugeda aktsiaseltsi juhatuse esimehe kohta.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Aktsiaseltsil peab seadusest tulenevalt olema kahetasandiline juhtorganite struktuur: juhatus ja nõukogu on aktsiaseltsi juhtorganid. Aktsiaseltsil on aga kolm organit, mille kaudu see tegutseb: üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.

Loe lähemalt aktsiaseltsi organite kohta peatükkidest 9.1, 9.29.3 ja 9.4.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.