Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Käsiraamatu uuendus

Kohustusi rikkunud juhatuse liige üldiselt aktsiaseltsi aktsionäride ees ei vastuta, vaid vastutab ainult aktsiaseltsi ees. Erandina võib siiski juhatuse liige olla otsevastutav ka aktsiaseltsi aktsionäride ees. Vastutusest aktsionäri ees saab lugeda Äriõiguse käsiraamatu uuest peatükist 9.3.8.3.

Käsiraamatu uuendus

Äriseadustiku § 315 lg 2 alusel vastutab oma kohustusi rikkunud juhatuse liige sellega tekitatud kahju eest aktsiaseltsi ees. Võimalik on ka juhatuse liikme vastutus aktsiaseltsi võlausaldaja ees. Selline vastutus saab kaasneda, kui juhatuse liige on võlausaldajale tekitanud õigusvastaselt ehk deliktiliselt kahju võlaõigusseaduse (VÕS) § 1043 tähenduses. Kannatanule (võlausaldajale) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (juhatuse liige) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest seaduse kohaselt (VÕS § 1043). Vastutusest võlausaldaja ees käsiraamatu uues peatükis 9.3.8.2.

Käsiraamatu uuendus

Juhatuse liikme vastutuse üldalus aktsiaseltsi ees on äriseadustiku (ÄS) § 315 lg 2, mille kohaselt juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju aktsiaseltsile, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt, ja võlaõigusseaduse (VÕS) § 115 lg 1, mille kohaselt kui võlgnik (juhatuse liige) rikub kohustust, võib võlausaldaja (aktsiaselts) koos kohustuse täitmisega või selle asemel nõuda võlgnikult kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, välja arvatud siis, kui võlgnik kohustuse rikkumise eest ei vastuta või kui kahju ei kuulu seaduse kohaselt hüvitamisele muul põhjusel. Vastutusest aktsiaseltsi ees loe lähemalt peatükist 9.3.8.1.

Õigusuudis

Teemad:

  • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
  • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
  • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Äriõiguse käsiraamatu juunitäiendus on veebis juba olemas. Seekord lisandusid järgmised peatükid:

9.3.4.4. Üldkoosoleku korraldamine

9.3.4.5. Raamatupidamise korraldamine

9.3.4.6. Pankrotiavalduse esitamine

9.3.4.7. Muud kohustused

9.3.5. Juhatuse esindusõigus

9.3.6. Juhatuse liikme leping ja võimalik töösuhe

9.3.7. Juhatuse liikme tasu

9.3.8. Juhatuse liikme vastutus

Käsiraamatu uuendus

Juhatuse liikme ametisuhe aktsiaseltsiga on käsunduslaadne. Käsunduslepingu alusel kohustub käsundisaaja (juhatuse liige) osutama käsundiandjale (aktsiaselts) teenuseid, käsundiandja aga kohustub maksma selle eest käsundisaajale tasu, kui selles on kokku lepitud. Juhatuse liikmel lasub kohustus täita oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatuse liikme tasust lähemalt peatükis 9.3.7.

Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus on osa üldisest tsiviilõigusliku vastutuse süsteemist, mis sisaldub võlaõigusseaduses. Tsiviilõiguslikule vastusele lisaks võib juhatuse liikmele kaasneda ka karistusõiguslik vastutus. Juhatuse liikme vastutusest lähemalt peatükis 9.3.8.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

  • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
  • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
  • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Käsiraamatu uuendus

Aktsiaseltsi esindamine on tegutsemine aktsiaseltsi nimel suhetes teiste isikutega. Selline tegutsemine ehk esindamine on õiguspärane, kui see on seadusjärgne või tehinguline. Tehinguline esindamine ehk esindamine volituse alusel tekib nt siis, kui aktsiaselts on selle õiguse mõnele isikule andnud, nt prokuura andmine prokuristile. Tehinguline esindusõigus võib tuleneda ka seadusest, nt siis, kui aktsiaselts kasutab oma opereeritavas poes müüjat. Juhatuse esindusõigusest loe lähemalt peatükist 9.3.5.

Aktsiaseltsi juhatuse liikme ametisuhe aktsiaseltsiga tekib tema valimisest aktsiaseltsi juhatuse liikmeks. Sellega tekib aktsiaseltsi ja juhatuse liikme vahel käsundilaadne võlasuhe võlaõigusseaduse (VÕS) § 619 tähenduses. See suhe tekib olenemata sellest, kas sõlmitakse ka eraldi juhatuse liikme leping. Teisisõnu ei ole juhatuse liikme eraldi lepingu sõlmimine kohustuslik, kuid teatud olukordades võib see olla kasulik või vajalik. Juhatuse liikme lepingu ja võimaliku töösuhte kohta loe peatükist 9.3.6.

Käsiraamatu uuendus

Kui aktsiaselts on maksejõuetu (s.t aktsiaselts ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid või kui aktsiaseltsi vara ei kata tema kohustusi – pankrotiseadus ning selline maksejõuetus ei ole aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, on aktsiaseltsi juhatusel kohustus esitada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, kohtule aktsiaseltsi pankrotiavaldus. Käsitleme teemat peatükis 9.3.4.6.

Aktsiaseltsi juhatusel on ka muid kohustusi, loe nendest lähemalt peatükist 9.3.4.7.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

  • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
  • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
  • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.